Vedtægter

Vedtægter for Naturplanteskolens venner

§1 NAVN OG HJEMSTED:

Foreningens navn er Naturplanteskolens venner og den har hjemsted på samme adresse som Naturplanteskolen, dvs pt på adressen Stærkendevej 177, 2640 Hedehusene.

§2 FORMÅL:

Foreningen Naturplanteskolens Venner har til formål at støtte op om Naturplanteskolens arbejde for at fremme og formidle bæredygtig havedyrkning, selvforsyning og dyrkning af flerårige spiselige planter efter økologiske og permakulturelle principper.

Naturplanteskolens ledelse har altid det faglige og designtekniske ansvar for Naturplanteskolens virke, mens foreningen står for:

 • Hvervning, vedligeholdelse og kontakt til foreningens medlemmer.
 • Fondsansøgninger til projekter.
 • Bidrag til Naturplanteskolens hjemmeside med information om foreningens arbejde m.v.
 • Planlægning og gennemførelse af aktivitetsdage samt arbejdsdage for de frivillige.

§3 MEDLEMMER:

Alle kan blive medlemmer af foreningen. Som medlem vil man min. 4 gange årligt skriftligt blive informeret om foreningens aktiviteter. Gennem sit medlemskab kan man opnå rabat i forbindelse med Naturplanteskolens kursusakiviteter.

Medlemmer betaler et årligt kontingent.

§4 GENERALFORSAMLINGEN:

Generalforsamlingen er øverste myndighed for Naturplanteskolens venner. Alle der er registreret som ordinære medlemmer samt ikke har udestående kontingentbetalinger, har stemmeret.

Der afholdes ordinær generalforsamling i forbindelse med høstfest, med flg. dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Naturplanteskolen orienterer
 5. Godkendelse af regnskab
 6. Indkomne forslag.
 7. Godkendelse af budget.
 8. Fastsættelse af kontingent.
 9. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 11. Evt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen eller 25% af de registrerede ordinære medlemmer ønsker det ved skriftligt at angive hvilket emne, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter det skriftlige ønske er fremsat.

Ethvert medlem har ret til at fremsætte forslag til generalforsamlingen (pkt. 6). Forslaget skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med 14 dages varsel. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan ikke træffe afgørelse i sager, der ikke er på dagsordenen, og der kan ikke træffes afgørelse under eventuelt. Alle anliggender afgøres ved simpel stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer 2/3-dels flertal.

§5 – DEN DAGLIGE LEDELSE:

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, dog således at der skiftevis vælges 2 og 3 medlemmer hvert år. Første gang er de 2 med flest stemmer valgt for 2 år. Herudover vælges 1-2 suppleanter.

Et bestyrelsesmedlem kan udtræde mod at give grunden hertil. Suppleanten træder umiddelbart derefter til.

Bestyrelsen kan ansætte daglig ledelse der står direkte ansvarlig i forhold til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

§6 – TEGNINGSRET OG HÆFTELSE:

Det er bestyrelsen, der har ansvaret for foreningens drift, dog således at en række opgaver kan delegeres ud til kredse uden for bestyrelsen. Foreningen tegnes af formanden (eller i hans/hendes fravær af kassereren), samt et andet bestyrelsesmedlem i fællesskab.

1. Foreningen hæfter alene ved sin formue.
2. Foreningen drives – udover medlemskontingent – af fondsmidler, offentlige tilskud m.v.

Tilskud må ikke stille betingelser, der ikke er i overensstemmelse med foreningens vedtægter og bestyrelsens/generalforsamlingens beslutninger.

§7 – VED FORENINGENS OPHØR:

Foreningens ophør skal godkendes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3-dele af de fremmødte ordinære medlemmer stemmer for dens nedlæggelse

1. Ved foreningens ophør skal et evt. overskud tilfalde en eller flere organisationer, som på ikke kommercielt grundlag arbejder på samme formål som foreningen.