Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen er udskudt til 13. november 2021

Kære ven af Naturplanteskolen 

Du inviteres hermed til foreningens ordinære generalforsamling der holdes på Naturplanteskolen, Stærkendevej 177, 2640 Hedehusene

Lørdag d. 13. november 2021, kl. 15.00.

Indkaldelsen og et særligt program for dagen udsendes senere.

Generalforsamlingen har flg. dagsorden (i flg. vedtægterne): 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Naturplanteskolen orienterer
 5. Regnskab for sidste regnskabsår
 6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest den 21.9)
 7. Godkendelse af budget
 8. Fastlæggelse af kontingent for 2022
 9. Valg af bestyrelse og suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Evt.

Vi vil være taknemmelig om vi kunne få tilmelding, så vi ved hvor mange stole vi skal stille op og hvor meget kaffe/te vi skal lave.

Tilmeldning skal ske senest 8. november 2021 til foreningen@naturplanteskolensvenner.dk

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen